Aanmelding:

Indien u voor vergoeding van de behandeling in aanmerking wilt komen, heeft u verwijzing nodig van uw huisarts. In geval van doorverwijzing naar SGGZ mag het ook verwijzing van uw huidige psychiater of gz-psycholoog betreffen. Deze verwijsbrief dient in bezit van de praktijk te zijn voor het eerste gesprek en minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal 9 maanden voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk/of handtekening van de verwijzer
  • NAW-gegevens van de client
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. 

Afhankelijk van uw klachten zal de huisarts ten behoeve van de verwijzing een inschatting maken of behandeling binnen de Basis GGZ (kortdurend) of Specialistische GGZ gewenst is.

Voorafgaande aan de intake zal worden gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Dit helpt om een beter beeld te krijgen van uw klachten en functioneren. Deze vragenlijst zal tijdens en bij afronding van de behandeling opnieuw worden ingevuld.  

Bij de intake (1-2 gesprekken) zal met u worden onderzocht of BGGZ of SGGZ inderdaad passend is. Hierbij wordt gekeken naar de ernst en complexiteit van uw problematiek, als wel naar uw hulpvraag en functioneren op meerdere levensgebieden. Ook wordt gekeken naar welke beschermende of steunende factoren er aanwezig zijn in uw leven. Soms is verder onderzoek (diagnostiek) gewenst om beter in te kunnen schatten wat er nodig is. Indien relevant kan het zijn dat ook een van uw naasten een keer wordt uitgenodigd. 

Na de intakefase volgt een adviesgesprek. Hierin wordt met u de classificatie (diagnose) besproken en globaal een plan van aanpak voorgelegd. Bijvoorbeeld welke therapievorm geschikt zou zijn voor behandeling van uw klachten. Hierbij wordt ook meegenomen waar uw eigen voorkeur naar uit gaat. Het kan ook zijn dat blijkt dat de hulpvraag niet past binnen mijn expertise. In dat geval volgt een advies voor gerichte doorverwijzing. 

Zorgvraagtypering

Naast een classificatie/diagnose wordt door de behandelaar de zogenoemde zorgvraagtypering vastgesteld middels de HONOS+ vragenlijst voor een beeld van de zorgvraag en problematiek van de client. Dit geeft informatie over de duur en intensiteit van de behandeling. Het zegt echter niks over de inhoud van de behandeling, die wordt samen met u vastgesteld in het behandelplan.
Het is een verplichting dat de zorgvraagtypering op de factuur staat die naar uw zorgverzekering gaat. Daarnaast verplicht de NzA vooralsnog tot aanleveren van deze informatie. Mocht u de inhoud van de zorgvraagtypering niet willen prijsgeven, dan kunt u op de praktijk een privacyverklaring ondertekenen. Dan wordt enkel de datum van invullen vermeld.